شبهات

سوال 108

– چرا مهر و ستاره رسمی ایشون ستاره پرچم اسرائیل است؟