شبهات

سوال 107

– چرا اعلام موضعی در مقابل امریکا و صهیونیزم و وهابیت و آل سعود نمیکنند؟