شبهات

سوال 106

– صیحه بعد از قیام یمانی است، پس چطور ممکن است یمانی به وسیله صیحه شناخته شود؟