شبهات

سوال 105

– صیحه چه کسی را معرفی میکند؟ امام مهدی یا احمد الحسن؟ چطور اثبات میکنید؟