شبهات

سوال 104

– صیحه و ندایی آسمانی که قائم را معرفی میکند کجاست و چه کسی شنیده؟