شبهات

سوال 103

– کسانی که اینترنت ندارند و در فضای مجازی نیستند، چطور دعوت ایشان را بشنوند و به او ایمان بیاورند؟