شبهات

سوال 102

– آیا درست است که ایشان فرار کرده و به امارات یا مغرب یا روسیه رفته؟