شبهات

سوال 101

– امام غایب چه نیازی به وصی و فرستاده غایب دارد؟