شبهات

سواتل 146

– چرا میگویند که بعضی ها در باره یمانی استخاره کرده اند و آیه عذاب و نتیجه بدی برایشان آمده؟